Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 20 of 20 (0.101 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:duke_libraries AND subject:"Emblem Books, Dutch"
[texts]Beschouwing der wereld : bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen - Luiken, Jan, 1649-1712
Signatures: *⁴, A-2B⁸, 2C⁴
Keywords: Emblem books, Dutch
Downloads: 120
[texts]Ian vander Veens zinne-beelden, oft Adams appel. Verciert met seer aerdige const-plaeten mesgagers syne oude ende nieuwe ongemeene bruydt-lofs ende zege-zangen... - Van der Veen, Jan H
Illustrated t.-p
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems
Downloads: 256
[texts]Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck : voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe (Volume c.2) - Brune, Johan de, 1588-1658
Dutch, French, or Latin
Keywords: Emblem books, Dutch
Downloads: 124
[texts]Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck : voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe (Volume c.1) - Brune, Johan de, 1588-1658
Dutch, French, or Latin
Keywords: Emblem books, Dutch
Downloads: 164
[texts]Uitbreiding, over honderd leerzaame zinnebeelden - Bruin, Claas, 1671-1731
Engraved front. and title page vignette by A. van der Laan; emblems are from the copperplates done by Jakob Schijnvoet for Philotheus' Symbola Christina. Cf. Landwehr, Emblem books in the Low Countries, 1554-1949, no. 62
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 133
[texts]Vorstelijcke warande der dieren : waer in de zeden-rijcke philosophie, poëtisch, morael, en historiael, vermakelijck en treffelijck wort voorgestelt : mit exempelen uyt de oude historien, in prose - Vondel, Joost van den, 1587-1679
Title vignette
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems
Downloads: 186
[texts]Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheyligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele : in drie deelen verdeelt, af-gebeeld door vijftig nette koopere figuuren : neffens haar verzen, aanmerkingen, gezangen, en ziel-zuchtingen - P. J. L. B. C
P.J.L.B.C. is the joint pseudonym of Jan Luiken and Cornelis Pieter Biens. Some reference sources mistakenly cite the coauthor as "P.C. Biens.". Cf. Doorninck, J.I. Vermomde; Biog. woord. der neder., v. 11, p. 76; BLC; Praz, M. Studies in 17th cent. imagery, p. 379; Landwehr, J. Dutch emblem books, l7
Keywords: Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 240
[texts]Het leezaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spruken en stichtelyke verzen - Luiken, Jan, 1649-1712
Added t. p., engraved
Keywords: Emblem books, Dutch
Downloads: 124
[texts]Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck : voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe (Volume c.3) - Brune, Johan de, 1588-1658
Dutch, French, or Latin
Keywords: Emblem books, Dutch
Downloads: 103
[texts]Schouwtoneel des menschelyken leevens, of, Lessen der wysheid : uytgedrukt in 103. fraaye konstplaaten, welker zinspeelingen uyt Horatius verzaamellt zyn - Le Clerc, Jean, 1657-1736
Landwehr, J. Emblem and fable books (1988)
Keywords: Horace; Emblem books, Dutch
Downloads: 277
[texts]Staat- en zedekundige zinneprenten, of, Leerzame fabelen : die van den Heere La Court speelswyze - Hoogstraten, Jan van, 1662-1756
Added t.-p., engr.: Sinryke fabulen
Keywords: Emblem books, Dutch; Fables, Dutch
Downloads: 136
[texts]Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden - Hoogstraten, Frans van, 1632-1696
Added engraved t.p., with title: F. V. Hoogstraetens Voorhof der ziele
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems; Emblems
Downloads: 99
[texts]Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, : bestaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daar op passende. : Vermeerdert met groote meenigte van spreekwoorden, door geheel het werk, met byvoeginge van nieuwe platen eu gedichten : alles in de nederlandsche tale ten gerieve van de liefhebbers der zelver, (Volume c.1) - Cats, Jacob, 1577-1660
Includes Latin, Italian, French, German, Spanish, and English proverbs as well as Dutch
Keywords: Emblems; Proverbs; Emblem books, Dutch
Downloads: 282
[texts]Sinryke fabulen, : verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven - Court, Pieter de la, 1618?-1685
Pref. and last p. signed: P.C.P
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems; Fables, Dutch
Downloads: 207
[texts]De Bykorf des Gemoeds : Honing zaamelende uit allerley Bloemen - Luiken, Jan, 1649-1712
Signatures: A-Z⁸, Aa-Cc⁸
Keywords: Didactic poetry, Dutch; Emblem books, Dutch
Downloads: 208
[texts]Vervolg der leerzaame zinnebeelden ; Spiegel der boetvaardigheid en genade : en eenige stichtelyke gezangen - Spinniker, Adriaan, 1676-1754
Added engraved t.p. with title: Vervolg der leerzaame zinnebeelden, enz
Keywords: Emblems; Moral education; Emblem books, Dutch
Downloads: 133
[texts]Beschouwing der Wereld - Luiken, Jan, 1649-1712
Signatures: A-Z⁸, Aa-Cc⁸
Keywords: Didactic poetry, Dutch; Emblem books, Dutch; Nature
Downloads: 154
[texts]De beginselen van Gods koninkryk in den mensch : uytgedrukt in verscheide zinne-beelden : als mede een Alleenspraake met God : benevens eenige Stigtelyke rymen - Huygen, Pieter, 1662-1724
Signatures: *⁸, A-K⁸, ²A-D⁸, ²E⁴, ²*⁸, **⁴, ³A-I⁸
Keywords: Emblem books, Dutch; Kingdom of God; God; Religious poetry, Dutch
Downloads: 148
[texts]De godlievende ziel - Hugo, Herman, 1588-1629
Title page in black and red, preceded by a fully engraved half-title
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems; Devotional exercises; Conduct of life
Downloads: 176
[texts]Jezus en de ziel : een geestelyke spiegel voor't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden - Luiken, Jan, 1649-1712
40 engravings, comprising added illustrated t.p. and 39 emblems by the author, new and larger than those of the previous editions
Keywords: Jesus Christ; Jesu Christ; Emblem books, Dutch; Emblems
Downloads: 147
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)